در کاراگاهای کاردستی ابتدایی چه می گذرد؟
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٧  

نقاشی پایه ی اول

1- پیداکردن نقش های اتفاقی

 _ یافتن تصویر از یک مجموعه ی خط خطی

2- نقاشی با موضوع معین

 _ نقاشی از انسان

 _ نقاشی از حیوان یا گل یا میوه

3- نقاشی با موضوع آزاد

 _ نقاشی دل خواه

4- نقاشی برای قصه

 5- کامل کردن نقاشی های نیمه تمام

6- چاپ

 _ چاپ انگشتی با آبرنگ

 _ چاپ انگشتی با گواش

  نقاشی پایه ی دوم

1- پیدا کردن نقش های اتفاقی

2- نقاشی با موضوع معین

- انسان(مشاغل ) 

- انسان (مشاهیر)

- حیوان ها ، گل ها یا میوه ها

3- نقاشی با موضوع آزاد

4- نقاشی برای قصه

5- کامل کردن نقاشی های نیمه تمام

6- چاپ

 _ چاپ از عناصر نقش دار طبیعی

 _ چاپ از عناصر نقش دار مصنوعی

 نقاشی پایه ی سوم

1- پیدا کردن نقش های اتفاقی

 _ یافتن تصویر از میان مجموعه ی لکه های رنگین

2- نقاشی با موضوع معین

3- نقاشی با موضوع آزاد

4- نقاشی برای قصه

5- کامل کردن نقاشی های نیمه تمام

6- چاپ

 _ نقاشی با استفاده از چاپ با مواد طبیعی

 _ نقاشی با استفاده ازچاپ با مواد مصنوعی

 

کاردستی پایه ی اول

 1-شکل سازی با کاغذ ومقوا

 _ نقش آفرینی با شکل های غیر هندسی

نقش آفرینی با شکل های هندسی

 _ ساختن جورچین

 _ تاج یا سربند

 _ ساختن پرچم

  ساختن کارت تبریک

 _ ساختن پاکت

 

2- کار با مواد موجود در طبیعت

 _ کار با مواد موجود طبیعی

 کار با یک ماده)برگ ، سنگ ،صدف،هسته ها، پوسته ها)

 3- کاربا گل رس 

 _ ایجاد نقش روی گل

 _ ساختن حجم دل خواه

 _ ساختن ظرف (روش انگشتی)

 کاردستی پایه ی دوم

 1-شکل سازی با کاغذ ومقوا

 _ شکل سازی با کاغذ مچاله

 _ شکل سازی با رشته های کاغذ

 _ شکل سازی با برش داخلی

 _ ساختن کارت تبریک

 _ ساختن پاکت

 2- کار با مواد موجود در طبیعت

 _ کار با مواد طبیعی ( کار با مجموعه ای از یک ماده)

3 - کار با گل رس

 _ ساختن حجم دل خواه

 _ ساختن ظرف (روش فتیله ای)

 کاردستی پایه ی سوم

1- شکل سازی با کاغذ ومقوا

 _ حجم سازی با کاغذ مچاله

 _ تا کردن دایره ها( شکل هندسی)

 _ تا کردن (شکل غیر هندسی)

 _ شکل سازی با کاغذهای حلقه شده

 _ ساختن کارت تبریک

 _ ساختن پاکت

2- کاربا مواد موجود در طبیعت

 _ کار با مواد مختلف

 3- کار با گل رس

 _ شکل سازی با گل (شکل های هندسی)

 _ ساخت بشقاب با گل